SK | EN | DE

kontakt  |  mapa stránok

Dane

V oblasti poskytovania daňového poradenstva sa snažíme pochopiť potreby klienta a pomáhame mu zorientovať sa v zložitej a často nejednoznačnej daňovej legislatíve, ktorá podlieha častým zmenám a novelizáciám. Zastupovaním klientov v daňovom konaní umožňujeme, aby sa management mohol nerušene venovať strategickému riadeniu a prijímaniu dôležitých rozhodnutí, nevyhnutných pre úspešný chod každej spoločnosti.

 

Služby daňového poradenstva :

V oblasti poskytovania daňového poradenstva sa zameriavame na nasledovné činnosti :

  1. zastupovanie klientov v daňovom konaní ( asistencia pri daňových kontrolách, komunikácia s daňovým úradom a pod..)
  2. "on-line" služby - zodpovedanie akýchkoľvek účtovných alebo daňových otázok prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo osobného stretnutia
  3. riešenie daňových problémov a poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických, resp. fyzických osôb (daňové problémy vyplývajúce s uplatňovania slovenských daňových predpisov, otázky týkajúce sa medzinárodného zdaňovania - napr. transferové oceňovanie, stále prevádzkarne a zabezpečenie dane, zrážkové dane, podkapitalizácia, zdaňovanie pracovníkov vyslaných na územie SR a pod.)
  4. riešenie daňových problémov a poradenstvo v oblasti DPH a ostatných druhov daní
  5. vypracovanie, resp. asistencia pri príprave daňového priznania k dani z príjmov právnických alebo fyzických osôb, k DPH, resp. akýchkoľvek iných druhov daní
  6. vykonávanie pravidelných previerok, ktorých hlavným cieľom je minimalizovanie rizík vyplývajúcich z používania nesprávnej metodiky účtovania, resp. z nesprávneho dodržiavania a uplatňovania príslušných účtovných a daňových predpisov
  7. daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia
  8. analýza zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia