SK | EN | DE

kontakt  |  mapa stránok

Mzdy

Neoddeliteľnou súčasťou komplexnosti služieb našej spoločnosti je vedenie personálnej a mzdovej administratívy. Zohľadnenie požiadaviek klienta, prispôsobenie termínov a formy spolupráce nám umožňuje flexibilne pristupovať ku každému klientovi individuálne. Vedenie personálnej a mzdovej agendy je vždy v súlade s aktuálnou legislatívou pracovného práva, práva sociálneho a zdravotného poistenia a daňového práva. Administratívnu a odbornú záťaž v plnej miere prenášame s prostredia klienta na našu spoločnosť, kde prostredníctvom skúsených odborníkov a účinných informačných systémov zabezpečujeme kvalitnú službu. Základným cieľom outsourcingu personálnej a mzdovej agendy je zbaviť klienta všetkých starostí spojených so zaistením tejto činnosti. Z tohto dôvodu, prostredníctvom plnej moci, je klient v plnej miere zastupovaný vo všetkých relevantných inštitúciách našimi poverenými zamestnancami. Ponuku základných činností vedenia administratívy personalistiky a miezd sme rozšírili o ponuku analýz a manažérskych reportov podľa individuálnych požiadaviek klientov.

Základné činnosti vedenia mzdovej a personálnej agendy :

 • registrácia a odhlásenie pracovníkov v inštitúciách sociálneho a zdravotného poistenia
 • pravidelný mesačný výpočet miezd na základe dochádzky pracovníkov predkladanej klientom
 • export obligatórnych mesačných výkazov do príslušných systémov elektronického zberu Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • zasielanie prehľadov , hlásení o zrazených preddavkoch .. a komunikácia s daňovým úradom
 • zasielanie reportov oprávneným osobám podľa požiadaviek klienta (dohodnuté zostavy mzdovej agendy + individuálne zostavy),
 • tvorba prevodného príkazov k úhrade príp. importov do HB, alebo IB
 • možnosť zasielania heslovaných výplatných pások v elektronickej podobe na e-maily zamestnancov klienta alebo v elektronickej či printovej podobe odovzdané príp. zaslané klientovi
 • vystavovanie potvrdení a dokladov pri ukončení pracovného pomeru
 • výpočet ročného zúčtovania dane zamestnancov a vypracovanie príslušnej agendy
 • podľa požiadaviek klienta priama komunikácia so zamestnancami v zmysle dohody
 • v prípade vzniku a zániku pracovného pomeru poskytnutie konzultácie a na požiadanie vypracovanie príslušných dokumentov
 • personálnej agendy poradenská a konzultačná činnosť v prípade zložitých situácií v pracovných pomeroch