sme tu pre vás už od roku 2002

CONSULTAX - DAŇOVÉ PORADENSTVO, VEDENIE ÚČTOVNEJ A MZDOVEJ AGENDY​

O nás

Spoločnosť CONSULTAX, k.s. bola založená v roku 2002. Jej vznik bol logickým pokračovaním v odbornej poradenskej činnosti jej zakladateľov, ktorí už pred jej vznikom dlhodobo pôsobili v oblasti ekonomického, účtovného a daňového poradenstva. Cieľom zakladateľov pri vzniku spoločnosti CONSULTAX, k. s. bolo vytvoriť profesionálny tím odborníkov špecializujúcich sa na spracovanie účtovnej a mzdovej agendy dodávateľským spôsobom a poskytovanie daňového poradenstva. Prvým krokom k naplneniu týchto cieľov bola registrácia spoločnosti do zoznamu daňových poradcov podľa zákona SNR č. 78/92 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť CONSULTAX, k.s. je členom Slovenskej komory daňových poradcov od 1. januára 2003, registrovaná pod číslom 53/2003.    

Pri poskytovaní odborných poradenských služieb kladie spoločnosť CONSULTAX, k.s. veľký dôraz na odbornosť, skúsenosť a profesionalitu. Všetky tieto atribúty prispievajú k vysokej kvalite poskytovaných poradenských služieb. Výhodou sú univerzálne schopnosti pracovníkov, ktorí sú v prípade potreby schopní poskytovať služby z rôznych oblastí poradenského biznisu.  

Cieľovou skupinou poradenskej činnosti našej spoločnosti nie sú len slovenské podnikateľské subjekty ale aj zahraniční klienti, ktorým pomáhame pri rozbiehaní ich biznisu na Slovensku asistenciou pri orientácii v našich legislatívnych podmienkach. Dôkazom toho je aj skutočnosť že spoločnosť CONSULTAX, k.s. je od roku 2005 členom Slovensko – nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. 

V roku 2022 naša spoločnosť oslavuje 20. výročie svojho vzniku a za ten čas sa stala na slovenskom trhu stabilnou lokálnou poradenskou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami stabilného tímu pracovníkov, ktoré sú zárukou poskytovania spoľahlivého a komplexného poradenského servisu pre našich klientov. 

 

Peter Palcát, partner

Prinášame vám

Vysoká odbornosť a profesionalita

Vysoká odbornosť a profesionalita našich pracovníkov je pre našich klientov zárukou poskytovania služieb na najvyššej úrovni. Odbornosť zamestnancov je u nás systematicky podporovaná kontinuálnym externým aj interným odborným vzdelávaním.

Diskrétnosť

Zachovanie maximálnej diskrétnosti v rámci poskytovania odborných služieb je pre nás najvyššou prioritou.

Úspora nákladov

Poskytovaním daňovo poradenských služieb, pri ktorých vieme nastaviť a následne navrhnúť najvhodnejšie optimalizačné schémy, dokážeme klietnom šetriť náklady v rámci využitia možností platnej legislatívy. Outsourcing účtovnej a mzdovej agendy, ktorý ponúkame prostredníctvom našich kvalifikovaných a skúsených účtovníkov šetrí nemalé prostriedky na administratívne náklady malým a stredným spoločnostiam, čo je znásobené zmluvnou zárukou, ktorú ponúkame za tieto činnosti.

Stabilita

20 ročná história našej spoločnosti na trhu poskytovania poradenských služieb, členstvo v Slovenskej komore daňových poradcov ako i členstvo v Slovensko – nemeckej obchodnej a priemyselnej komore je zárukou stability pre našich klientov.

daňové poradenstvo

Náš tím odborníkov poskytuje profesionálny prístup podporovaný neustálim systematickým vzdelávaním zabezpečeným profesijnými združeniami ako Slovenská komora daňových poradcov,  Slovenská komora certifikovaných účtovníkov ako i individuálnymi školiteľmi zameranými na konkrétne oblasti daňového a účtovného práva.

Klientom poskytujeme odborné stanoviská, ktoré pomáhajú klientom v optimalizácií ich daňového zaťaženia, prípadne k riešeniu nejednoznačných oblastí daňovej legislatívy.

Klientom na základe plnej moci od klienta poskytujeme kompletné zastupovanie v daňovom konaní. Zastupujeme klientov v komunikácii s daňovými úradmi, poisťovňami, zabezpečujeme všetky povinné registrácie a zastupovanie pri daňových kontrolách.

Daňové poradenstvo

V oblasti poskytovania daňového poradenstva sa snažíme pochopiť potreby klienta a pomáhame sa mu zorientovať v zložitej a často nejednoznačnej slovenskej daňovej legislatíve, ktorá podlieha častým zmenám a novelizáciám. Kompletným zastupovaním klientov v daňovom konaní umožňujeme, aby sa manažment mohol nerušene venovať strategickému riadeniu a prijímaniu dôležitých rozhodnutí, nevyhnutných pre úspešný chod každej spoločnosti. Naši daňoví poradcovia s bohatými odbornými skúsenosťami sú garanciou pri zabezpečovaní bežných daňových povinností až po navrhovanie zložitých daňových optimalizačných štruktúr, samozrejme vždy v súlade s platnou daňovou legislatívou. 

V oblasti poskytovania daňového poradenstva sa zameriavame na:

 

 1. zastupovanie klientov v daňovom konaní (asistencia pri daňových kontrolách, komunikácia s daňovým úradom a pod.)

 2. „on-line“ služby – zodpovedanie akýchkoľvek účtovných alebo daňových otázok prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo formou osobného stretnutia

 3. riešenie daňových problémov a poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických a fyzických osôb (daňové problémy vyplývajúce z uplatňovania slovenských daňových predpisov, otázky týkajúce sa medzinárodného zdaňovania – napr. transferové oceňovanie, stále prevádzkarne a zabezpečenie dane, zrážkové dane, podkapitalizácia, zdaňovanie pracovníkov vyslaných na územie SR a pod.)

 4. riešenie daňových problémov a poradenstvo v oblasti DPH a ostatných druhov daní

 5. vypracovanie, resp. asistencia pri príprave daňového priznania k dani z príjmov právnických alebo fyzických osôb, k DPH, resp. akýchkoľvek iných druhov daní

 6. vykonávanie pravidelných previerok, ktorých hlavným cieľom je minimalizovanie rizík vyplývajúcich z nesprávneho dodržiavania a uplatňovania príslušných  daňových predpisov

 7. daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia

 8. analýza zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia

 9. finančné, účtovné a daňové due diligence

Vedenie účtovnej agendy

Vedenie účtovnej agendy

Pri outsourcingu účtovných služieb sa snažíme prispôsobiť a nastaviť rozsah poskytovaných služieb špecifickým potrebám každého klienta. Veľkou konkurenčnou výhodou je úzka spolupráca a metodická podpora partnerskej audítorskej spoločnosti  INTERAUDTIT INTERNATIONAL s.r.o. 

Pri každom projekte sa snažíme s klientom optimalizovať spoluprácu tak, aby získaval výstupy z nášho účtovného systému v zrozumiteľnej podobe a včas, aby každý jeho stupeň riadenia, ktorý príde s týmito výstupmi do styku vedel s nimi pružne pracovať a hlavne ich využil pri optimalizácii procesov a dosahovaní strategických cieľov spoločnosti.    

Pri nastavovaní spolupráce s každým klientom uplatňujeme individuálny prístup pričom zohľadňujeme jeho špecifické požiadavky vyplývajúce z predmetu činnosti alebo odvetvia priemyslu a služieb, v ktorom podniká. 

Okrem kompletného spracovania účtovnej agendy poskytujeme aj poradenské služby v oblasti účtovníctva pre spoločnosti s vlastným interným účtovným oddelením. Jedná sa o metodickú podporu, prípadne kontrolné review účtovníctva s účelom preverenia správnosti dodržiavania účtovných zásad v zmysle platnej slovenskej legislatívy.     

 

Súčasťou poskytovania služieb v oblasti účtovníctva sú aj konzultačné služby prípadne kompletné spracovanie finančných analýz pre finančné inštitúcie v prípade úverových obchodov, reportingové balíky pre potreby materských spoločnosti v zahraničí a ich skupinových audítorov, zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok.

Outsourcing vedenia účtovnej agendy resp. externý spôsob vedenia účtovníctva je jeden z moderných nástrojov optimalizácie finančno – ekonomických procesov malých a stredných podnikov.

Súčasťou kompletného spracovania účtovnej agendy je vypracovanie pravidelných reportingových balíkov podľa požiadaviek klienta, ktoré zabezpečujú pre finančný management vždy aktuálny prehľad o finančnej situácii spoločnosti. V rámci poradenstva upozorníme klienta na nepriaznivý vývoj finančných ukazovateľov ak taká situácia nastane.

Samozrejmosťou u nás je poskytovanie zmluvných záruk za škodu spôsobenú našou činnosťou pri poskytovaní účtovných alebo daňovo-poradenských služieb. Ako spoločnosť, ktorá je členom Slovenskej komory daňových poradcov, sme zo zákona povinní mať poistné krytie za zodpovednosť pri výkone činnosti.

personalistika a mzdová agenda

V oblasti zložitých pracovno-právnych vzťahoch poradíme pri ich optimalizácii tak aby vyhovovali obom stranám vzťahov so zohľadnením špecifických požiadaviek zamestnávateľa a zamestnanca.

Vedieme všetky druhy zo zákona povinných evidencií v rámci mzdovej a personálnej agendy. Klientov zastupujeme na základe plnej moci voči všetkých relevantných úradom ( daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, inšpektorát práce a pod. )

Personalistika a mzdová agenda

Neoddeliteľnou súčasťou komplexného balíka poskytovaných ekonomických služieb je aj vedenie personálnej a mzdovej agendy. Zohľadnenie individuálnych požiadaviek, prispôsobenie termínov a formy spolupráce je pre nás dôležité z hľadiska naplnenia predstáv a očakávaní klientov aj pri tomto druhu poskytovaných služieb. Vedenie personálnej a mzdovej agendy je vždy v súlade s aktuálnou legislatívou pracovného práva, práva sociálneho a zdravotného poistenia a daňového práva. V prostredí zložitých zákonných podmienok a veľmi častých zmien v daňovej oblasti a oblasti poistných povinností týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov sa snažíme administratívnu a odbornú záťaž v plnej miere preniesť z prostredia klienta na našu spoločnosť. 20 ročné skúsenosti v danej oblasti sú pre našich klientov zárukou obstarania kvalitných služieb. 

Základné činnosti vedenia mzdovej a personálnej agendy :

 

 • registrácia a odhlásenie pracovníkov v inštitúciách sociálneho a zdravotného poistenia

 • pravidelný mesačný výpočet miezd na základe dochádzky pracovníkov predkladanej klientom

 • export obligatórnych mesačných výkazov do príslušných systémov elektronického zberu Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

 • zasielanie prehľadov , hlásení o zrazených preddavkoch a komunikácia s daňovým úradom

 • zasielanie reportov oprávneným osobám podľa požiadaviek klienta (dohodnuté zostavy mzdovej agendy + individuálne zostavy),

 • tvorba prevodných príkazov k úhrade príp. importov do HB, alebo IB

 • možnosť zasielania heslovaných výplatných pások v elektronickej podobe na e-maily zamestnancov klienta alebo v elektronickej či printovej podobe odovzdané príp. zaslané klientovi

 • vystavovanie potvrdení a dokladov pri ukončení pracovného pomeru

 • výpočet ročného zúčtovania dane zamestnancov a vypracovanie príslušnej agendy

 • podľa požiadaviek klienta priama komunikácia so zamestnancami v zmysle dohody

 • v prípade vzniku a zániku pracovného pomeru poskytnutie konzultácie a na požiadanie vypracovanie príslušných dokumentov

 • personálnej agendy poradenská a konzultačná činnosť v prípade zložitých situácií v pracovných pomeroch

Kontaktujte nás...

Môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo mailom a samozrejme sa budeme tešiť aj na Vašu návštevu.

Telefón

tel.: +421 2 4364 2144

Email

consultax@pdpartners.sk

Fax

fax: +421 2 4364 2146

Addresa

CONSULTAX, k.s. Kopčianska 10 Bratislava 851 01